Partners


Het Fraude Film Festival kan niet georganiseerd worden zonder de bijdrage van onze partners. Nog geen partner van het Fraude Film Festival? Neem dan vrijblijvend contact met ons op over de mogelijkheden!

Onze huidige partners over hun bijdrage aan het Fraude Film Festival:Founding Partners
ABN AMRO

“Fraude is een maatschappelijk fenomeen dat niet slechts voor specialisten bedoeld is, maar onder de aandacht van een breed publiek moet worden gebracht. Dit om de weerbaarheid van de samenleving te vergroten. Het wordt tijd dat alle participanten van de samenleving hun eigen rol oppakken en het niet alleen als een taak van de overheid zien. Door middel van intensieve publiek-private
samenwerking op dit terrein kunnen we met elkaar de BV Nederland op een hoger niveau van veiligheid en integriteit brengen. Dit was voor ABN AMRO BANK de reden om het Fraude Film Festival te ondersteunen.”

Deloitte

“Samen bereik je meer dan alleen en dat geldt zeker rondom het financial economic crime domein. Deloitte is initiator en partner vanaf de start van het Fraude Film Festival. De mogelijkheid voor bestuurders, handhavers en fraude professionals om vakinhoudelijk van gedachten te wisselen en nieuwe inzichten te krijgen, draagt volgens Deloitte bij aan een meer doelgerichte bestrijding van fraude. Het openstellen van het Fraude Film Festival voor het grote publiek zal zeker bijdragen aan een maatschappelijk bewustzijn omtrent fraude en dit is één van de doelen die Deloitte hiermee voor ogen heeft.

Deloitte kiest jaarlijks spraakmakende films in het thema “lawful but awful”. Hiermee onderkent Deloitte dat organisaties vaker dan eens te maken krijgen met non-conformiteit, waardoor een remedie in ‘goed’ onderzoek zit: niet alleen het wat maar ook de root cause moet onderzocht worden. Deloitte is gedreven om elke keer opnieuw te bekijken of het ‘goed’ onderzoek verbeterd kan worden, door de focus te verleggen naar preventie in plaats van herstel zetten we hier elke dag weer op in. Making an impact that matters, ook met het Fraude Film Festival.”

Fortress Group

“We zien dat veel verschillende bedrijven en organisaties samen bezig zijn om vanuit diverse specialisatiegebieden en bloedgroepen fraude te bestrijden. Publiek/private samenwerking en een multidisciplinaire aanpak (een gecombineerde inzet van verschillende expertisegebieden: financieel, IT forensisch, data analytisch, juridisch, etc.) geeft de grootste kans op een gestructureerde bestrijding van de fraude. Partijen moeten elkaar leren kennen en op een creatieve en innovatieve manieren naar de meest efficiënte aanpak kijken. We wilden daarom een evenement organiseren dat de fraude bestrijding professionals bij elkaar brengt om letterlijk op een andere manier naar fraude te kijken en nieuwe inzichten te bieden. Dat was voor ons de reden om het idee van het Fraude Film Festival ook daadwerkelijk op te pakken en met de onmisbare hulp van alle partners uit te gaan voeren.”


Partners
Efficient Frontiers International

“Efficient Frontiers International (EFI) is een wereldwijde, klantgerichte serviceorganisatie met een uitstekend team van experts uit de branche. Wij zijn uw partner in de bestrijding van financiële criminaliteit en richten ons op operationele ondersteuning om te zorgen voor naleving van de regelgeving.

We zijn verheugd om een partner te zijn van het Fraude Film Festival, omdat we kansen zoeken om gelijkgestemde mensen en organisaties uit verschillende sectoren te ontmoeten en met hen in contact te komen, om fraude en andere financiële en economische misdaden met succes te bestrijden.”

PwC

“PwC wil bijdragen aan het vertrouwen in de maatschappij en helpen bij het oplossen van belangrijke problemen. De missie van het Fraude Film Festival sluit daar perfect bij aan: het stimuleren en vergroten van (internationale) bewustwording rondom de impact van fraude. Ons partnerschap voelt dan ook als een vanzelfsprekendheid. PwC helpt u graag bij het voorkomen, opsporen en oplossen van fraude. Door onze financiële, administratieve, juridische en technologische kennis te combineren met diepgaande praktijkervaring met crisissituaties kunnen wij u goed helpen, van bewustwording van kritieke bedrijfsprocessen tot succesvolle implementatie van verbetervoorstellen.”

BDO

“Als fraudeonderzoekers zien we keer op keer dat fraudebewustzijn nog niet in het DNA van de onderzochte onderneming zit.

Hoe krijg je fraudebewustzijn meer op het netvlies en tussen de oren? Juist, door het ook in beeld en geluid weer te geven!

Film is voor een ieder een belevenis en geeft ook aanleiding om met elkaar in gesprek te gaan: ondernemingen, anti-fraudeadviseurs, fraudeonderzoekers, advocaten, banken, politie, FIOD, OM, toezichthouders. Hierdoor kunnen we van elkaar leren om samen fraude nog beter bestrijden.

En daarom draagt BDO graag bij aan dit fantastisch initiatief!”

 

Business Forensics

“Het gilde van fraudeurs is door de jaren heen altijd zeer creatief en inventief geweest. Telkens weten zij de maatschappij op te schrikken met weer iets nieuws. BusinessForensics levert kant en klare oplossingen voor het opsporen en voorkomen van bestaande, maar ook nieuwe vormen van financiële fraude. Wij doen dit met behulp van software, data en het slim inrichten van detectie en opvolging. Het uitwisselen van kennis op evenementen zoals deze is van groot belang, om de nieuwste werkwijzen met elkaar te kunnen delen en zo gezamenlijk de gelegenheid sterk te beperken.”

DataExpert

“Fraude, ondermijning en andere vormen van criminaliteit worden steeds complexer, internationaler en digitaler. DataExpert ziet het Fraude Film Festival als een waardevolle gelegenheid om met andere partijen samen te werken in de strijd tegen deze criminaliteit.”

De Brauw Blackstone Westbroek

‘De Regulatory and Criminal Enforcement afdeling van De Brauw adviseert en vertegenwoordigt grote ondernemingen, financiële instellingen en prominente personen in een breed scala van regelgevende en strafrechtelijke handhavingszaken met betrekking tot onder meer effectenwetten, handel met voorkennis, mededingingsrecht, economische sancties, anticorruptiewetten en andere regelgevingsstelsels.

We zijn verheugd om als partner deel te nemen aan het Fraude Film Festival van dit jaar en de inspanning te leveren om het grote publiek te bereiken en de aandacht te vestigen op fraudegerelateerde kwesties. En om stimulerende gesprekken aan te gaan met experts met verschillende achtergronden, op het gebied van fraudepreventie. “

EY

“Building a better working world” is de missie van de EY-organisatie. Door onder meer het uitvoeren van fraude-onderzoeken, het onderzoeken van integriteitsschendingen en het verzorgen van preventietrajecten wordt de working world better.

Maar ook door als partner betrokken te zijn bij het Fraude Film Festival wordt deze missie bewerkstelligd. Ernst & Young Forensic & Integrity Services, de specialistische afdeling van EY die fraude-onderzoeken uitvoert, compliance advisering verzorgt en complexe forensic IT-onderzoeken verricht, vindt het van belang om mee te werken aan het bieden van een forum waar met elkaar gesproken kan worden over fraude en integriteitsinbreuken.

Ernst & Young Forensic & Integrity Services heeft een sterk internationaal netwerk van ruim 4.500 (fraude & integriteit) specialisten die zich dagelijks met het onderwerp fraude en integriteitsinbreuken bezighouden. Het concept van het Fraude Film Festival wordt ook in internationaal verband als uniek ervaren en Ernst & Young Forensic & Integrity Services Netherlands is daarom verheugd om als partner aan het festival verbonden te zijn.”

Fiscale Inlichtingen en OpsporingsDienst (FIOD)

“De FIOD ziet omgevingsgerichte samenwerking als onmisbaar in het werken aan een financieel veilig Nederland. Het FFF is bij uitstek een platform waar deze samenwerking, publiek en privaat, ontstaat.”

Gasunie

Statement volgt binnenkort

Grant Thornton

Grant Thornton Forensic beoogt met particulier feitenonderzoek op het hoogste niveau een bijdrage te leveren aan het recht. Wij zoeken graag de ontmoeting met anderen, die vanuit verschillend perspectief, vergelijkbare doelen nastreven. Het Fraude Film Festival voorziet daar bij uitstek in en mag daarom een bijdrage van ons verwachten.

INFORM

“INFORM is gespecialiseerd in het detecteren en voorkomen van fraude in het digitale betalingsverkeer en bij verzekeringsclaims door gebruik te maken van slimme technologie, machine learning en fraude expertise. Met RiskShield bieden wij een unieke combinatie van innovatie, betrouwbaarheid en doelgerichte oplossingen voor het analyseren van risicogedrag voor ruim 60 financiële instellingen in Europa.

Sinds 2009 werkt INFORM nauw samen met Nederlandse banken, transactieverwerkers en verzekeraars aan de bestrijding van financieel-economische criminaliteit. Het Fraude Film Festival biedt ons een bijzondere kans om deze succesvolle samenwerking verder te ontwikkelen.”

Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie

“Fraude, corruptie en de voorkoming en bestrijding daarvan. Ook voor de KNB zijn dit belangrijke en actuele onderwerpen. Fraude ondermijnt het onderlinge vertrouwen en schaadt de samenleving. Effectieve voorkoming en bestrijding hiervan vraagt een gezamenlijke inspanning van alle betrokken partijen. Van de overheid, opsporings- en handhavingsdiensten en toezichthouders, maar ook van het notariaat.
De notaris heeft vanuit zijn rol en positie een maatschappelijke verantwoordelijkheid. De KNB bevordert daarom op verschillende wijzen het fraudebewustzijn van het notariaat en ziet hierin ook een rol richting het publiek.
De KNB vindt het Fraude Film Festival dan ook een prachtig initiatief. Het brengt verschillende partijen uit de keten van fraudepreventie en -bestrijding bij elkaar en het maakt het onderwerp toegankelijk voor een breder publiek.”

Duff & Phelps

“Fraude kent veel definities en verschijningsvormen en leidt vaak tot grote (maatschappelijke) schade. Duff & Phelps helpt klanten bij het bepalen van de oorzaken van fraude, het vaststellen van de financiële schade en het voorkomen van fraude. In onze ondersteuning werken we nauw samen met financieel en juridisch specialisten in combinatie met de stakeholders en/of toezichthouders van een getroffen onderneming.

Het Fraude Film Festival draagt bij aan het bewustzijn rond risico’s en de gevolgen van fraude en stimuleert de samenwerking tussen specialisten, publiek en privaat. Voor Duff & Phelps de reden om het festival actief te ondersteunen.”

Nederlandse Vereniging van Banken (NVB)

“Slachtoffer worden van oplichting of fraude kan iedereen overkomen. Voorlichting om de kennis en weerbaarheid van klanten te vergroten is daarbij van essentieel belang. Het Fraude Film Festival kan hier een belangrijke bijdrage aanleveren. Daarom is de Nederlandse Vereniging van Banken partner van dit evenement.”

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

“De kans dat je te maken krijgt met voedselfraude is aanzienlijk groter dan de kans dat je het slachtoffer wordt van een terroristische aanslag. Toch boezemt het laatste meer angst in. Heel verklaarbaar, maar misschien niet helemaal terecht. Want voedselfraude is niet alleen oneerlijk, het is ook  ondermijnend en soms gevaarlijk. Want wat nou als je amandelmeel koopt waaraan stiekem gemalen pinda is toegevoegd en je hebt een pinda-allergie? Of je koopt een pondje paling en die blijkt niet op het Ijsselmeer, maar in dioxinewater te zijn gevangen. Vaak zijn het complexe zaken. Daarom heeft de NVWA een eigen Inlichtingen- en Opsporingsdienst, die onder meer voedselfraude onderzoekt. Het Fraude Film Festival biedt een bijzondere mogelijkheid om deze vorm van fraude onder de aandacht te brengen. En vervolgens het gesprek aan te gaan over hoe publieke en private partijen die samen aan kunnen pakken.”

Openbaar Ministerie

“Het Openbaar Ministerie is de enige instantie in Nederland die verdachten voor de strafrechter kan brengen. Wanneer iemand wordt verdacht van het plegen van een strafbaar feit, krijgt hij of zij met het Openbaar Ministerie te maken.
Het OM zorgt ervoor dat strafbare feiten worden opgespoord en vervolgd. Daarvoor wordt samengewerkt met de politie en andere opsporingsdiensten.
Het OM houdt ook toezicht op de goede uitvoering van het vonnis van de rechter; boetes moeten worden betaald, gevangenisstraffen uitgezeten, taakstraffen goed uitgevoerd.
In tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden is het OM geen ministerie.”

Pels Rijcken

Pels Rijcken is actief op het gebied van maatschappelijke ondermijning. Als advocaten- en notarissenkantoor staan wij middenin de maatschappij. Regelmatig staan wij cliënten bij uit zowel de publieke als de private sector die te maken hebben met de aanpak van fraude en ondermijning. In de publieke sector doen wij dat onder meer in het kader van de Wet Bibob. Ook adviseren wij daar op het gebied van privacy- en gegevensuitwisseling, mede over vragen naar mogelijkheden van gegevensuitwisseling met het oog op de aanpak van ondermijning.

Wij zien toegevoegde waarde in de samenwerking van experts vanuit verschillende branches en disciplines om deze complexe problemen te bestrijden en zo met elkaar de bewustwording rondom de impact van fraude te vergroten. Daarom is Pels Rijcken partner geworden van het Fraude Film Festival.

Rabobank

“Rabobank streeft er naar preventie en bestrijding aangaande fraude met zoveel mogelijk relevante partners te voeren en ziet dit filmfestival als één van de middelen om dit te optimaliseren.”

Rijksrecherche

“Het FFF is een mooie gelegenheid om het gesprek aan te gaan over corruptie in Nederland, in het bijzonder over ambtelijke omkoping. Bewustwording is de eerste stap naar weerbare organisaties.

Rijksrecherche: voor een eerlijke overheid.”

ING

“Cyberfraude en identiteitsdiefstal vormen een groeiende bedreiging in de digitale wereld van vandaag. Als bank wiens klanten steeds meer online actief zijn, hebben wij de verantwoordelijkheid om een ​​veilige digitale omgeving te bieden. In de strijd tegen financiële criminaliteit zijn wij de poortwachters van het financiële systeem. Het is belangrijk dat we criminelen kunnen identificeren die het financiële systeem misbruiken – zowel online als offline. Natuurlijk kunnen we deze oorlog niet alleen winnen, dus verwelkomen we nationale en internationale samenwerking tussen banken, wetshandhavingsinstanties en toezichthouders om de veerkracht van het financiële systeem. En door samen te werken met het Fraude Film Festival kunnen we het publieke bewustzijn van financiële economische criminaliteit vergroten en mensen met kennis in staat stellen om hen – en hun geld – veilig te houden. “

ING

Info volgt z.s.m

www.ing.nl

3 & 4 okt
Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Meer informatie