Jaarrekening 2019 gepubliceerd

Missie en strategie

De Stichting Fraude Film Festival is een non-profitorganisatie die zich inzet voor de organisatie van een filmfestival. Tijdens dit evenement wordt het fenomeen fraude in vele hoedanigheden onder de loep genomen. Door films en documentaires te vertonen wordt dit ‘lastige’ onderwerp onder de aandacht gebracht van een groot publiek.

Alle activiteiten die de Stichting Fraude Film Festival ontplooit komen voort uit de missie: het stimuleren en vergroten van (internationale) bewustwording rondom de impact van fraude.

De Stichting Fraude Film Festival ziet zichzelf in de toekomst als een internationaal onafhankelijk platform op het gebied van fraude, waarbinnen het Fraude Film Festival een jaarlijks terugkerend evenement is. Het streven is erop gericht het festival ieder jaar in zowel kwalitatief als kwantitatief (meer partners, groter publiek) opzicht te laten groeien, om aldus de doelstelling van de Stichting dichterbij te brengen.

De bestuurders van de Stichting Fraude Film Festival zetten zich onbezoldigd in.

Vanwege de anbi-status van onze stichting maar vooral omwille van onze transparantie presenteren wij u de

Jaarrekening 2019

Klik hier om de FFF jaarrekening 2019 in pdf te bekijken.

Het Fraude Film Festival verplaatst naar 2021

Vanwege de uitbraak van COVID-19 zijn we helaas genoodzaakt het Fraude Film Festival te verplaatsen.

     Lees verder

       

Hoewel wij al weer maanden met ongelooflijk veel energie bezig waren met de voorbereidingen voor het Fraude Film Festival 2020, hebben ook wij de ernst en de risico’s van de uitbraak van COVID-19 onder ogen moeten zien.

Omdat uw en onze gezondheid en veiligheid altijd onze prioriteit heeft, zijn wij helaas genoodzaakt om de organisatie van het festival stil te leggen en de uitvoering te verplaatsen naar volgend jaar. Hopelijk zijn de omstandigheden spoedig weer onder controle, zodat wij ons klaar kunnen maken voor de editie van 2021!

We vertrouwen op uw begrip en hopen u volgend jaar weer te mogen verwelkomen. We beloven er dan weer een bijzonder interessant en spraakmakend festival van te maken, met indrukwekkende films. Als u vragen heeft of extra informatie wenst, aarzelt u dan niet contact met ons op te nemen. Dat kan via mail: info@fraudefilmfestival.nl of via telefoon: 035-6946111.

 

 

 

 

AFA Winnaar burgemeester Depla in nieuwsbrief Accountant.nl

Accountant, het NBA-platform voor nieuws, achtergrond en debat, besteedt op haar website ook aandacht aan de winnaar van de Anti Fraude Award 2019: burgemeester Paul Depla.

In het artikel wordt het jury oordeel aangehaald alsmede de reactie van Depla. Ook de voorganger van ‘crimefighter’ Depla, Bart de Koning komt aan het woord.

Verder kunt u lezen over informatie aangaande anti-ondermijning doormiddel van enkele interessante weblinks.

Lees hier het hele artikel op www.accountant.nl

Paul Depla wint de Anti Fraude Award 2019!!

Een COMPLEET verraste PAUL DEPLA wint de Anti Fraude Award 2019!!!

Paul Depla heeft zijn nominatie te danken aan het feit dat hij tegen de stroom in durft te zwemmen. Het Expert Comité zegt hierover: “deze Burgemeester heeft een duidelijke visie op de aanpak van drugscriminaliteit en weet wat er in de maatschappij speelt”.

Hij was erg beduusd en zei enorm verrast te zijn omdat hij de ‘concurrentie’ ook erg hoog heeft zitten!
Later het complete juryrapport op deze site!

Van harte gefeliciteerd!!!

 

Eelco Bosch van Rosenthal opent het festival

Editor in Chief Eelco Bosch van Rosenthal opende het festival door de film Implicit te introduceren.

Na de indringende film volgde een panelgesprek met NOS-correspondent Marieke de Vries die vragen stelde aan  Frank Eggink, voormalig CFO Damen Shipyards, Pauline Overeem, Senior onderzoeker bij SOMO en Cees van Dam, hoogleraar Erasmus Universiteit

Het Fraude Film Festival van 2019 is gestart!

Het sprookje van het bruine goud

Dit essay is op persoonlijke titel geschreven ter gelegenheid van de 6e editie van het Fraude Film Festival door Lysbeth van Brederode, werkzaam als coördinerend/specialistisch inspecteur bij de Inlichtingen en Opsporingsdienst van de NVWA.

Lysbeth verzorgt op beide festivaldagen tussen 09.00 en 10.00 uur de interactieve A-Lab sessie: “Mestfraude; When the Shit Hits the Fan”.

Het sprookje van het bruine goud

Om de kwetsbare waarden van natuur en gezondheid te beschermen is er wetgeving ontwikkeld om de schadelijke gevolgen van mest te beperken. Door fraude staat de bescherming van deze kwetsbare waarden onder druk.

Hoge transport- en verwerkingskosten mest leiden tot sterke fraudeprikkel

De hoge kosten die een veehouder moet maken om aan de mestregels te voldoen en de lage pakkans zorgen voor een sterke fraudeprikkel. In de illegale handel in mest gaan naar schatting jaarlijks tientallen miljoenen euro’s om. De fraude wordt niet door een enkeling gepleegd, maar op grote schaal en in samenwerkingsverbanden met meerdere betrokken bedrijven. Verschillende dienstverleners maken fraude mogelijk: denk daarbij mestintermediairs en adviesbureaus en een laboratorium dat mestmonsters manipuleert.GEVANGENISSTRAF OPGELEGD AAN MESTFRAUDEUR
Dat de regels op inventieve wijze worden omzeild blijkt uit een zaak die recent voor de rechter is geweest. De verdachte mesthandelaar rommelde met de apparatuur waardoor valse laad- en losmeldingen werden gedaan, de verplichte volgsystemen werden gemanipuleerd en er werd gebruikt gemaakt van ingewikkelde bedrijfsstructuren en katvangers. Zo werd in de periode 2010  en 2014 bijna 100 miljoen kilo mest weggepoetst, waarbij een bedrag van ca. 15 miljoen euro was gemoeid. De hoofdverdachte is in juli door de rechtbank Den Bosch veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier jaar. 

Intensivering handhaven is onvoldoende om mestfraude effectief aan te pakken

Om de handhaving te versterken neemt de NVWA o.a. extra inspecteurs en data-analisten aan en investeert in innovatieve technieken. Ook de Inlichtingen- en Opsporingsdienst van de NVWA  houdt zich onder meer bezig met het aanpakken van mestfraudeurs. Dat doet de NVWA-IOD  steeds slimmer. Zo richten de strafrechtelijke onderzoeken zich steeds meer op de partijen die fraude mogelijk maken, de zogenaamde faciliteerders en wordt er binnen de NVWA nog beter samengewerkt tussen inspecteurs en rechercheurs. En dat leidt zeker tot resultaten. Maar de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat het dweilen met de kraan open blijft. We krijgen veel meer opsporingswaardige signalen dan we kunnen oppakken.

Mestonderzoeken zijn net als de regelgeving voor meststoffen complex en kosten veel tijd en opsporingscapaciteit. De inzet en lange adem van mijn collega’s en het Openbaar Ministerie leidt wel tot een succesvolle vervolging. Zo kreeg een mestintermediair recent 4 jaar gevangenisstraf opgelegd. Maar als je de ene fraudeur pakt, staat er weer een nieuwe op. Zonder reductie van de fraudeprikkel leidt vervolging tot verschuiving van de modus operandi in plaats van het stoppen van de fraude.

Onderliggende oorzaken mestfraude

We zijn er trots op wereldwijd de twee na grootste exporteur van landbouwproducten te zijn. Een groot deel van de dierlijke producten, zoals vlees, eieren en zuivel, die in Nederland worden geproduceerd, zijn bedoeld voor de export. Dit komt met een prijs. Ten eerste moeten we op grote schaal veevoeders (soja) importeren uit Brazilië en de Verenigde Staten om alle productiedieren te voeden. Ten tweede blijven wij zitten met het restproduct mest. De schadelijke effecten die dat heeft op de regenwouden in Brazilië (ontbossing voor sojaplantages) en onze natuurgebieden (verlies aan biodiversiteit door overbemesting) nemen we op de koop toe of zijn onvoldoende bekend.

Dit is de kiem van ons nationale mestoverschot: Nederland is te klein om zelf voldoende voer te produceren voor alle productiedieren in Nederland. De intensieve veeteelt in Nederland is alleen mogelijk door de import van enorme hoeveelheden veevoer met daarin de mineralen stikstof en fosfaat. En zo produceert Nederland meer stikstof en fosfaat in dierlijke mest dan er landbouwkundig en milieukundig kan worden gebruikt. Er zijn in Europa geen andere landen of regio’s van vergelijkbare omvang waar zoveel mest niet plaatsbaar is.

Oorzaak mestprobleem wordt onvoldoende aangepakt

Mestbeleid en de inspanningen van boeren hebben er afgelopen decennia voor gezorgd dat het jaarlijks fosfaatoverschot is gedecimeerd en het stikstofoverschot ook sterk is afgenomen. Maar er is nog steeds sprake is van een overschot waardoor veel natuurgebieden in Nederland, die al overbelast zijn met stikstof en fosfaat er jaarlijks nog steeds meer bij krijgen dan ze kunnen verdragen.

Dat er door schaalvergroting steeds meer dieren op een bedrijf gehouden worden en veel boeren verdwijnen, wordt door velen gezien als onontkoombaar en het gevolg van de markt. De gevolgen voor gezinnen en werkgelegenheid worden voor lief genomen. Voorstellen om minder productiedieren te houden in Nederland liggen echter erg gevoelig. Zoals recent weer bleek na het proefballontje van D66 om de veestapel te halveren.

Er zijn ambities om tot een kringlooplandbouw te komen en daar is veel draagvlak voor. De ideeën  over wat kringlooplandbouw inhoudt zijn echter diffuus. Zo leiden voorstellen voor extensivering van de landbouw en regulering van het aantal dieren niet alleen door oplopende buiten- temperaturen tot verhitte debatten.

Dit maakt het lastig om het probleem bij de bron aan te pakken en daarom wordt er vooral ingezet op technische en ‘end of pipe’ oplossingen zoals export naar het buitenland en het gesubsidieerd verwerken van mest om van het nationale mestoverschot af te komen. Helaas wordt ook met de export en verwerking van mest gefraudeerd, simpelweg omdat de kosten van transport en verwerking hoog zijn. En dit noem ik het sprookje van het bruine goud: we blijven teveel mest produceren en die raken we aan de straatstenen niet kwijt; ondanks wensdenken dat symptoombestrijding het mestprobleem gaat oplossen.

Milieukosten onvoldoende meegenomen in de kostprijs

Het gespecialiseerde op kostenefficiëntie en exportgerichte productiesysteem voor vlees en andere dierlijke producten gaat samen met de import van grote hoeveelheden eiwitrijk veevoer. Dit enorme gesleep met grondstoffen is mede kostenefficiënt omdat de milieukosten  zoals het kappen van regenwouden voor de aanleg van sojaplantages en het verlies van biodiversiteit in Nederland door overbemesting niet in de kostprijs worden opgenomen. Dit is een van de onderliggende oorzaken van de uitbuiting van de natuur en het Nederlandse mestoverschot.

De aanpak van het mestprobleem is tot nog toe vooral gericht geweest op technologische innovaties om de schadelijke effecten van ammoniak in Nederland te verzachten. Hierbij was te weinig aandacht voor de oorzaak van het probleem, de grote invoer van mineralen stikstof en fosfaat  vanuit het buitenland via het veevoer en de daarmee samenhangende opstapeling van de mineralen in Nederland.

Is er nog een goede afloop denkbaar voor het sprookje van het bruine goud?

Willen we de uitbuiting van de natuur stoppen en serieus werk maken van de aanpak van mestfraude dan zullen we moeten kijken naar de onderliggende oorzaken van het mestprobleem. Verbetering en vernieuwing verwacht ik eerder van een nieuwe benadering met andere normen dan ons vastklampen aan nieuwe technieken om van ons mestafval af te komen.

Ik hoop dan ook voor de komende jaren dat daar de oplossingen gezocht worden en de investeringen gedaan.  Hiermee doel ik op minder gesleep met grondstoffen over de hele wereld, minder investeren in ‘end of pipe’ oplossingen als mestverwerking en meer maatregelen om de benodigde eiwittransitie te realiseren.  Zo kunnen de honderden miljoenen euro’s subsidie die nu worden besteed aan mestverwerking mijns inziens beter ingezet worden om de mestproductie te verminderen.

Door Lysbeth van Brederode, werkzaam als coördinerend/specialistisch inspecteur bij de Inlichtingen en Opsporingsdienst van de NVWA.

Interview met Eelco Bosch van Rosenthal

In de Nieuwsbrief van het Fraude Film Festival verscheen in juli een artikel met de nieuwe hoofdredacteur van de Programmaraad Eelco Bosch van Rosenthal. Hij sprak met het FFF o.a. over nepnieuws en klokkenluiders. Deze week gaf Eelco acte de presence in tv programma DWDD  in verband met de klokkenluider die een rapport over het handelen van president Trump naar buiten bracht. Over Trump gesproken, ook te zien op het festival; diverse documentaires in het kader van het thema VERKIEZINGSFRAUDE; “WE PAKKEN JE STEM!”. Al met al genoeg redenen het interview nogmaals te publiceren.

U bent de nieuwe hoofdredacteur van onze Programmaraad! Waar komt uw interesse in fraude uit voort?
Dat heeft deels met deze tijd te maken. Financiële fraude en oplichting was er bij wijze van spreken altijd al, maar nu wordt
ook digitale misleiding een steeds groter probleem, denk aan verkiezingsfraude of fraude via phishing emails. En de andere kant is ook waar: voor klokkenluiders is het steeds gemakkelijker om grote hoeveelheden schadelijke informatie over fraudeurs te lekken, waardoor het ook steeds vaker een onderwerp van publieke discussie wordt – kijk bijvoorbeeld naar het debat over belastingontwijking na de Panama Papers. In veel gevallen is dat misschien letterlijk geen fraude, het is lawful– maar ook awful. En over zulke zaken gaat dit festival ook.
Daarnaast is niets menselijks mij vreemd: fraudeverhalen spreken aan, er zit – in sommige gevallen – een romantische kant aan. Verhalen over eetpiraten: iedereen leest ze. Of die Spielberg-film, “Catch me if you can” over meesteroplichter Frank Abagnale. Dat was niet voor niets zo’n hit. Tijdens het festival proberen we ook in het hoofd van de fraudeur te kijken.

“Fraude levert vrijwel altijd aansprekende verhalen op.”

U bent verslaggever; is nep-nieuws een vorm van fraude? 
In onze brede definitie wel. Het is feitenfraude. Neem bijvoorbeeld nepnieuws bij verkiezingen: niet alleen is dat fraude, het is ook ontwrichtend voor de democratie. De verspreiding van nepnieuws schaadt de mogelijkheden van een burger om zich goed te informeren. Dat kan dus zeer schadelijk zijn voor de samenleving. Nepnieuws moet daarom benoemd worden. Maar: de term wordt ook te pas en te onpas door hotemetoten worden op het moment dat de berichtgeving hen niet goed uitkomt. Kijk naar Trump: alles wat over zijn Witte Huis wordt geschreven en hem niet bevalt, noemt hij nepnieuws.

Je kunt niet discussiëren over de feiten, maar dat gebeurt helaas steeds vaker

Welk standpunt vindt u het meest interessant; dat van de fraudeur of van de fraudebestrijder?
Beiden intrigeren mij, maar de fraudeur staat het verst van ons af. Wat gaat er in het hoofd van zo iemand om? Wat bezielt iemand om kunst te vervalsen, iemand anders geld afhandig te maken of een ID te vervalsen? Ik kijk graag in het hoofd van de fraudeur. Op het FFF2019 komt bijvoorbeeld Albert Balvers spreken, die in de directie van KPN, V&D en Dixons terecht kwam maar ook allerlei mensen oplichtte. Hij vertelt over hoe hij na een verkeerde keuze steeds weer op een tweesprong terechtkwam en weer verkeerde keuzes maakte. Hij kon al heel snel alleen nog maar uit slechte opties kiezen.
Vorig jaar was op het FFF een LAB sessie die de vraag stelde: “Klokkenluider: held, verrader of gewoon normaal?” Wat vindt u? 
Ik spreek niet snel over helden of verraders. Maar dat klokkenluiders een wezenlijke – en misschien steeds belangrijkere – rol vervullen lijkt me evident. Verhalen over misstanden bij bedrijven, overheidsorganisaties: vaak heb je een klokkenluider nodig. Natuurlijk heeft die zijn eigen motieven. Wraak, of narcisme – maar veel vaker gewoon burgerzin, oprechte zorgen over iets dat zich afspeelt. Daar moeten we naar kijken, en niet zozeer naar de boodschapper. Of Edward Snowden een held of een verrader is…. Eigenlijk is de vraag oninteressant.

Ten slotte, heeft u een fraudefilm-tip voor de lezers?
“Ik vind de speelfilm “Can you ever forgive me” (2018) een aanrader. Het is het waargebeurde verhaal over celebrity-biografieschrijfster Lee Israel die de ene leugen op de andere stapelt om haar carriere weer een boost te geven.
Als documentaire tip ik “Enron; the smartest guys in the room” (2005) van verslaggevers Bethany McLean and Peter Elkind, over het schandaal rond Enron.
Door Rogier Nebbeling Bsc RSE

Genomineerden Anti Fraude Award bekend

PERSBERICHT

Genomineerden Anti Fraude Award bekend

De nominaties van de Anti Fraude Award 2019 zijn bekend. Het Expert Comité heeft uit 19 kanshebbers drie genomineerden gekozen die op 3 oktober kans maken op de Anti Fraude Award 2019.

Voorgedragen worden voor de longlist is al een enorme prestatie en eer. Het is een blijk van erkenning en zichtbaarheid. Dit jaar waren dat negentien personen, organisaties en initiatieven. Voor het Expert Comité ook dit jaar weer een lastige taak om hieruit de shortlist te kiezen. Het Expert Comité is elk jaar weer onder de indruk van al diegenen die zich zo buitengewoon inzetten bij de bestrijding van fraude en corruptie. Maar de grote vraag is natuurlijk: “wie wordt de opvolger van Opgelicht?! (2014), Transparency International NL (2015), Peter Olsthoorn (2016), Team High Tech Crime (2017) en Bart de Koning (2018)?”

Het Expert Comité koos dit jaar de volgende drie kandidaten die kans maken op de zesde Anti Fraude Award:

Eliot Higgins is gekozen omdat hij de grondlegger is van het krachtige internationale onderzoekcollectief Bellingcat. Het Expert Comité vindt het indrukwekkend hoe Bellingcat in korte tijd naam heeft gemaakt met baanbrekend en opzienbarend onderzoek.

Project Hack_Rightis genomineerd omdat dit erg slim is bedacht en uitgewerkt door het Team High Tech Crime en het Openbaar Ministerie. Met name de concreetheid van het idee is bewonderenswaardig, aldus het Expert Comité.

Paul Deplaheeft zijn nominatie te danken aan het feit dat hij tegen de stroom in durft te zwemmen. Het Expert Comité zegt hierover: “deze Burgemeester heeft een duidelijke visie op de aanpak van drugscriminaliteit en weet wat er in de maatschappij speelt”.

De bekendmaking van de winnaar van de Anti Fraude Award vindt plaats op 3 oktober om 20.00 uur tijdens het Fraude Film Festival en EYE Amsterdam. Mis het niet!

Break-out Sessie van het OM en de FIOD

Tijdens deze break-out sessie in de Room at the Top van het EYE Filmmuseum zullen het Openbaar Ministerie en de FIOD een diepgaande discussie aangaan met verschillende experts en het publiek over de verschillende aspecten van het nationale plan ter voorkoming van witwassen.

De Break-out sessie staat open voor iedereen die aanwezig is op de FFF op 3 oktober 2019. Wil je deelnemen aan de discussie? Beschikbare plaatsen zijn beperkt, dus aarzel niet om te registreren.


Moderator: Arjen Tillema, voormalig advocaat op de Zuidas en voormalig voorzitter van Transparency International Nederland, momenteel adviseur van het bestuur van de FIOD.

Breakout sessie Nederland; Geldland – Polderland, donderdag 3 oktober 2019 13.15u – 14.45u

“Witwassen van geld is een groot probleem dat samen moet worden aangepakt. Het kabinet, toezichthouders, de Financial Intelligence Unit, het Openbaar Ministerie, de financiële sector en accountants werken daarom samen om ervoor te zorgen dat criminelen geen voet aan de grond krijgen in onze Financieel systeem.” zei minister van Financiën Hoekstra bij de aankondiging van het nationale actieplan tegen het witwassen van geld deze zomer.

De documentaire The Kleptocrats – die deel uitmaakt van het filmblok van het Openbaar Ministerie en FIOD  – laat zien hoe het financiële systeem kan worden misbruikt voor ernstige criminaliteit. Een fenomeen dat we zeker ook in Nederland tegenkomen. Grote hoeveelheden geld worden witgewassen in of via ons land. Het nationale plan beoogt in dit verband oplossingen te bieden door barrières voor criminelen op te richten, poortwachters hun rol in de samenleving beter te laten spelen en door onderzoek en vervolging te versterken. Het doel is om dit samen in ons “polderland” te doen, het systeem veiliger maken en om te voorkomen dat criminelen ons financiële systeem misbruiken.

Tijdens deze break-out sessie in de Room at the Top van het EYE-Filmmuseum zullen het Openbaar Ministerie en de FIOD een diepgaande discussie aangaan met verschillende experts en het publiek over de verschillende aspecten van dit plan. Zullen de – beoogde – maatregelen het voor criminelen inderdaad moeilijker maken om het systeem te misbruiken? Hoe zou de door de minister beoogde samenwerking eruit moeten zien? Kan clementie voor degenen die aangifte doen helpen bij het vangen van criminelen? Kunnen advocatenkantoren helpen bij het doen van onderzoeken of is dit niet gebeurd? En welke implicaties kunnen worden verwacht voor onze financiële sector aan de Zuidas, of voor een winkelstraat zoals het Damrak? Deze en vele andere onderwerpen zullen worden besproken.

De samenstelling van het paneel weerspiegelt dat dit een onderwerp is om samen aan te pakken. Bevestigd als sprekers zijn Paul Vlaanderen (Transparency International Nederland), Eric Smit (Follow the Money), Thomas Bosch (Openbaar Ministerie), Angelique Keijsers (Rabobank), Ton Scholing (Anti Money Laundering Centre), Marike Bakker (NautaDutilh) en Maarten Groothuizen (parlementslid, D66).

De Breakout-sessie is open voor iedereen die aanwezig is op het FFF op 3 oktober 2019. Wilt u deelnemen aan de discussie? Beschikbare plaatsen zijn beperkt, dus aarzel niet om te registreren. U kunt zich registreren door een e-mail te sturen naar j.van.houdt@belastingdienst.nl. We kijken uit naar uw aanwezigheid!