Partners


Het Fraude Film Festival kan niet georganiseerd worden zonder de bijdrage van onze partners. Nog geen partner van het Fraude Film Festival? Neem dan vrijblijvend contact met ons op over de mogelijkheden!

Onze huidige partners over hun bijdrage aan het Fraude Film Festival:Founding Partners
Deloitte

“Samen bereik je meer dan alleen en dit heeft Deloitte doen besluiten zich als partner te positioneren tijdens het Fraude Film Festival. De mogelijkheid voor fraude professionals om vakinhoudelijk van gedachten te wisselen en nieuwe inzichten te krijgen draagt volgens Deloitte bij aan een meer doelgerichte bestrijding van fraude. Het openstellen van het Fraude Film Festival voor het grote publiek zal zeker bijdragen aan een maatschappelijk bewustzijn omtrent fraude en dit is één van de doelen die Deloitte hiermee voor ogen heeft.”

Fortress Group

“We zien dat veel verschillende bedrijven en organisaties samen bezig zijn om vanuit diverse specialisatiegebieden en bloedgroepen fraude te bestrijden. Publiek/private samenwerking en een multidisciplinaire aanpak (een gecombineerde inzet van verschillende expertisegebieden: financieel, IT forensisch, data analytisch, juridisch, etc.) geeft de grootste kans op een gestructureerde bestrijding van de fraude. Partijen moeten elkaar leren kennen en op een creatieve en innovatieve manieren naar de meest efficiënte aanpak kijken. We wilden daarom een evenement organiseren dat de fraude bestrijding professionals bij elkaar brengt om letterlijk op een andere manier naar fraude te kijken en nieuwe inzichten te bieden. Dat was voor ons de reden om het idee van het Fraude Film Festival ook daadwerkelijk op te pakken en met de onmisbare hulp van alle partners uit te gaan voeren.”

Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie

“Fraude, corruptie en de voorkoming en bestrijding daarvan. Ook voor de KNB zijn dit belangrijke en actuele onderwerpen. Fraude ondermijnt het onderlinge vertrouwen en schaadt de samenleving. Effectieve voorkoming en bestrijding hiervan vraagt een gezamenlijke inspanning van alle betrokken partijen. Van de overheid, opsporings- en handhavingsdiensten en toezichthouders, maar ook van het notariaat.
De notaris heeft vanuit zijn rol en positie een maatschappelijke verantwoordelijkheid. De KNB bevordert daarom op verschillende wijzen het fraudebewustzijn van het notariaat en ziet hierin ook een rol richting het publiek.
De KNB vindt het Fraude Film Festival dan ook een prachtig initiatief. Het brengt verschillende partijen uit de keten van fraudepreventie en -bestrijding bij elkaar en het maakt het onderwerp toegankelijk voor een breder publiek.”

EY

“Building a better working world” is de missie van de EY-organisatie. Door onder meer het uitvoeren van fraude-onderzoeken, het onderzoeken naar integriteitsschendingen en het verzorgen van preventietrajecten wordt de working world better.

Maar ook door als partner betrokken te zijn bij het Fraude Film Festival wort deze missie bewerkstelligd. Ernst & Young Fraud Investigation & Dispute Servcies (FIDS), de specialistische afdeling van EY die fraude-onderzoeken uitvoert, compliance advisering verzorgt en complexe forensic IT-onderzoeken verricht, vindt het van belang om mee te werken aan het bieden van een forum waar met elkaar gesproken kan worden over fraude en integriteitsinbreuken.

FIDS kent een sterk international netwerk van ruim 4.000 (fraude) specialisten die zich dagelijks met het onderwerp fraude en integriteitsinbreuken bezighouden. Het concept van het Fraude Film Festival wordt ook in internationaal verband als uniek ervaren en FIDS The Netherlands is daarom verheugd om als partner aan het festival verbonden te zijn.”

Allen & Overy

“Iedereen is het erover eens dat fraude en corruptie de maatschappij schaden. De roep om fraude te bestrijden wordt door de jaren heen steeds luider. Maar in het complexe internationale handelsverkeer is niet altijd duidelijk wat geoorloofd is en wat niet. Vinden we ons gedrag van nu over een paar jaar nog steeds integer of veranderen de normen? En is wat lokaal volstrekt gebruikelijk is, internationaal misschien ongewenst. Allen & Overy staat over de hele wereld cliënten bij in het bewaken van de juridische grenzen. Het Fraude Film Festival biedt de gelegenheid om over integriteitsdillema’s in de praktijk na te denken.”

Institute for Financial Crime

“Met trots kan het Institute for Financial Crime zeggen dat zij vanaf de start betrokken is geweest bij de opzet van het Fraude Film Festival. In al haar facetten is dit unieke festival een ultiem bewijs van innovatie van de fraudebestrijding. De combinatie van locatie, concept, inhoud, deelnemers en intrinsieke betrokkenheid maken dit jaarlijks terugkerend event zo bijzonder. Zoals Oscar Wilde ooit stelde: ‘I can resist everything except temptation’ is het ook met het Fraude Film Festival. Partner kunnen zijn van dit uniek event, wie kan die verleiding weerstaan?.”

Young Financial Crime

“Young Financial Crime is onderdeel van het in 2015 opgerichte Institute for Financial Crime, het IFFC. Het IFFC heeft als doel om binnen het landschap van Financieel Economische Criminaliteit te zorgen voor innovatie op het gebied van onderzoek, samenwerking en educatie. Young Financial Crime is als onderdeel van het IFFC verantwoordelijk voor het samenbrengen van jonge professionals (tot 35 jaar), die werkzaam zijn binnen de FEC-bestrijding, om onder hen meer innovatie, verbinding en bewustzijn op het gebied van de bestrijding van Financieel Economische Criminaliteit te bewerkstelligen. Aanwezig zijn op het Fraude Film Festival, wat op een interessante manier fraude bespreekbaar maakt, draagt hier aan bij!”

PwC

“Fraude is een ernstige zaak. U moet erop reageren, maar hoe, dat is niet altijd meteen duidelijk”. PwC helpt u niet alleen adequaat te reageren, maar ook bij het voorkomen, opsporen en oplossen van fraude.

Zo roepen crisissituaties lastige vragen op, die u snel moet beantwoorden. Hoe om te gaan met uw eigen organisatie? Met publiciteit? Hoe lost u de problemen zo snel mogelijk op? Hoe voorkomt u herhaling in de toekomst? Kunt u verbeteringen in uw procedures doorvoeren?

Wij combineren financiële, administratieve, juridische en technologische kennis met diepgaande praktijkervaring met crisissituaties. Zo kunnen wij u breed adviseren. Wij maken uw organisatie bewust van kritieke bedrijfsprocessen en doen voorstellen ter verbetering.”

ABN AMRO

“Fraude is een maatschappelijk fenomeen dat niet slechts voor specialisten bedoeld is, maar onder de aandacht van een breed publiek moet worden gebracht. Dit om de weerbaarheid van de samenleving te vergroten. Het wordt tijd dat alle participanten van de samenleving hun eigen rol oppakken en het niet alleen als een taak van de overheid zien. Door middel van intensieve publiek-private
samenwerking op dit terrein kunnen we met elkaar de BV Nederland op een hoger niveau van veiligheid en integriteit brengen. Dit was voor ABN AMRO BANK de reden om het Fraude Film Festival te ondersteunen.”

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

“De kans dat je te maken krijgt met voedselfraude is aanzienlijk groter dan de kans dat je het slachtoffer wordt van een terroristische aanslag. Toch boezemt het laatste meer angst in. Heel verklaarbaar, maar misschien niet helemaal terecht. Want voedselfraude is niet alleen oneerlijk, het is ook  ondermijnend en soms gevaarlijk. Want wat nou als je amandelmeel koopt waaraan stiekem gemalen pinda is toegevoegd en je hebt een pinda-allergie? Of je koopt een pondje paling en die blijkt niet op het Ijsselmeer, maar in dioxinewater te zijn gevangen. Vaak zijn het complexe zaken. Daarom heeft de NVWA een eigen Inlichtingen- en Opsporingsdienst, die onder meer voedselfraude onderzoekt. Het Fraude Film Festival biedt een bijzondere mogelijkheid om deze vorm van fraude onder de aandacht te brengen. En vervolgens het gesprek aan te gaan over hoe publieke en private partijen die samen aan kunnen pakken.”

People Intouch

“Als People Intouch zien wij in onze dagelijkse praktijk wat er allemaal mis kan gaan en hoe organisaties op een goede manier te werk kunnen gaan om fraude, corruptie en andere misstanden boven water te krijgen, te onderzoeken en op te lossen. Helaas zijn er ook nog genoeg organisaties waar naïviteit of zelfs ontkenning een (te) grote rol spelen. Het Fraude Film Festival draagt naar onze mening bij aan het verminderen van die naïviteit en aan het feit dat ontkennen niet de beste route is.”

DataExpert

“DataExpert levert forensische en analytische software en diensten voor de bestrijding van misdaad en fraude en voor incident response. Vele organisaties werken dagelijks hard aan het voorkomen en opsporen van fraude. Dit is van groot belang, omdat de maatschappelijke schade van fraude enorm is. Steeds meer werken deze fraudebestrijders samen, wordt kennis en ervaring gedeeld en voor alle vormen van fraude de beste aanpak bedacht. Het Fraude Film Festival bevordert die samenwerking en daarom participeert DataExpert hierin. Fraude wordt steeds complexer en voor het ontrafelen en monitoren van de netwerken en geldstromen is naast de genoemde samenwerking ook de inzet van gespecialiseerde forensische en analytische software onontbeerlijk. Door fraudebestrijders gericht te training leren zij om deze software zodanig toe te passen dat ze de fraudeurs te slim af te zijn. DataExpert helpt om fraude doeltreffend te bestrijden en wil tevens door deelname aan het Fraude Film Festival fraude als maatschappelijk probleem hoog op de agenda zetten.”

Alvarez & Marsal

“Fraude is een belangrijke oorzaak van diverse soorten crises bij onze klanten. Dagelijks helpen wij onze klanten om door deze crisissituatie te loodsen. Achteraf blijkt vaak dat de cultuur, fraude bewustwording en voorbeeldgedrag veel leed en schade hadden kunnen voorkomen.

Wij ondersteunen het Fraude Film Festival omdat het festival helpt het bewustzijn rondom fraude te vergroten. Daarnaast is het festival een goed platform om onze klanten ervaringen met elkaar te laten delen.”

De Brauw Blackstone Westbroek

”De Brauw’s Regulatory group advises and represents major corporations, financial institutions and prominent individuals in a wide range of regulatory and criminal enforcement matters regarding inter alia securities laws, insider trading, competition law, economic sanctions, anti-corruption laws and other regulatory regimes.

We are excited to participate in this year’s Fraud Film Festival as a partner and join the effort to reach out to the general public and raise awareness of fraud-related issues, as well as to engage in stimulating conversations with experts from various backgrounds, in the field of fraud prevention.”

Fiod

“Om fraude zo effectief mogelijk te bestrijden werkt de FIOD intensief samen met publiek- private (keten) partners. Samenwerken en kennisdelen zijn een belangrijke voorwaarde voor een succesvolle aanpak tegen fraude. De FIOD werkt aan het bestrijden van fiscale, financieel economische criminaliteit en in het bijzonder de financiële component daarvan. De maatschappelijke impact van fraude is erg groot en daarom ondersteunt de FIOD het Fraude Film Festival van harte. Het maken van een statement tegen fraude is een goede stap op weg naar nog betere samenwerking!”

Openbaar Ministerie

“Het Openbaar Ministerie is de enige instantie in Nederland die verdachten voor de strafrechter kan brengen. Wanneer iemand wordt verdacht van het plegen van een strafbaar feit, krijgt hij of zij met het Openbaar Ministerie te maken.
Het OM zorgt ervoor dat strafbare feiten worden opgespoord en vervolgd. Daarvoor wordt samengewerkt met de politie en andere opsporingsdiensten.
Het OM houdt ook toezicht op de goede uitvoering van het vonnis van de rechter; boetes moeten worden betaald, gevangenisstraffen uitgezeten, taakstraffen goed uitgevoerd.
In tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden is het OM geen ministerie.”


Partners
BusinessForensics

“Het gilde van fraudeurs is door de jaren heen altijd zeer creatief en inventief geweest. Telkens weten zij de maatschappij op te schrikken met weer iets nieuws. BusinessForensics helpt bedrijven bij het opsporen en voorkomen van bestaande, maar ook nieuwe vormen van financiële fraude. Wij doen dit met behulp van big data, en het slim automatiseren van detectie en opvolging. Het uitwisselen van kennis op evenementen zoals deze is van groot belang, om de nieuwste werkwijzen met elkaar te kunnen delen en zo gezamenlijk de gelegenheid sterk te beperken.”

Rabobank

Rabobank streeft er naar preventie en bestrijding aangaande fraude met zoveel mogelijk relevante partners te voeren en ziet dit filmfestival als één van de middelen om dit te optimaliseren.”

INFORM

“INFORM is gespecialiseerd in het detecteren en voorkomen van fraude in het digitale betalingsverkeer en bij verzekeringsclaims door gebruik te maken van slimme technologie, machine learning en fraude expertise. Met RiskShield bieden wij een unieke combinatie van innovatie, betrouwbaarheid en doelgerichte oplossingen voor het analyseren van risicogedrag voor ruim 60 financiële instellingen in Europa.

Sinds 2009 werkt INFORM nauw samen met Nederlandse banken, transactieverwerkers en verzekeraars aan de bestrijding van financieel-economische criminaliteit. Het Fraude Film Festival biedt ons een bijzondere kans om deze succesvolle samenwerking verder te ontwikkelen.”

Accountancy Europe

“Accountancy Europe – The 1 million professional accountants we represent help uncover and prevent fraud. Corruption, for example, affects 40% of EU companies and costs the economy up to 990 billion a year. Fraud distorts how economies function and negatively impacts on European citizens. Accountants contribute to building the trust and integrity that these illegal acts erode. Working together is key to fighting fraud; we are excited to join the Film Festival’s diverse partners on this import issue.”

Florent

“Het kan iedereen overkomen: fraude. Florent biedt gedupeerden doeltreffende hulp en houdt de schade beperkt. Florent is voor Nederland exclusief lid van FraudNet, het netwerk van de Internatonal Chamber of Commerce dat commerciële fraude bestrijdt. Voor een topspecialist in fraudebestrijding is samenwerking, met binnen- en buitenlandse partners, essentieel. Onze verbondenheid met het Fraude Film Festival is vanzelfsprekend, leerzaam en inspirerend.”

Duff & Phelps

“Fraude kent veel definities en verschijningsvormen en leidt vaak tot grote (maatschappelijke) schade. Duff & Phelps helpt klanten bij het bepalen van de oorzaken van fraude, het vaststellen van de financiële schade en het voorkomen van fraude. In onze ondersteuning werken we nauw samen met financieel en juridisch specialisten in combinatie met de stakeholders en/of toezichthouders van een getroffen onderneming.

Het Fraude Film Festival draagt bij aan het bewustzijn rond risico’s en de gevolgen van fraude en stimuleert de samenwerking tussen specialisten, publiek en privaat. Voor Duff & Phelps de reden om het festival actief te ondersteunen.”

BDO

“Als fraudeonderzoekers zien we keer op keer dat fraudebewustzijn nog niet in het DNA van de onderzochte onderneming zit.

Hoe krijg je fraudebewustzijn meer op het netvlies en tussen de oren? Juist, door het ook in beeld en geluid weer te geven!

Film is voor een ieder een belevenis en geeft ook aanleiding om met elkaar in gesprek te gaan: ondernemingen, anti-fraudeadviseurs, fraudeonderzoekers, advocaten, banken, politie, FIOD, OM, toezichthouders. Hierdoor kunnen we van elkaar leren om samen fraude nog beter bestrijden.

En daarom draagt BDO graag bij aan dit fantastisch initiatief!”

 

Ministerie van Veiligheid & Justitie

“Fraude is een ernstig fenomeen dat grote schade toebrengt aan de samenleving: overheid, bedrijven én individuele burgers worden er slachtoffer van. Schade is er niet alleen in financiële zin, fraude tast ook het vertrouwen aan. Vertrouwen in het betalingsverkeer, fraude in het financieel-economisch stelsel en uiteindelijk in de integriteit van onze samenleving. Fraude vindt per definitie in het verborgene plaats, mensen krijgen vaak pas laat in de gaten dat ze zijn of worden opgelicht en soms zijn de slachtoffers grote, anonieme entiteiten zoals ‘de overheid’ of ‘banken’ en ‘verzekeringsmaatschappijen’. Dat maakt dat direct zichtbare vormen van criminaliteit, zoals inbraken en geweldsdelicten, door de gemiddelde burger vaak als erger worden ervaren dan fraude. Daarom is het belangrijk om het sluipende en ondermijnende karakter dat fraude heeft, zichtbaar te maken voor een breder publiek. En hoe kan dat beter zichtbaar gemaakt worden dan op het witte doek? Film is bij uitstek een medium dat zich leent om ongemakkelijke waarheden en dilemma’s op tafel te krijgen en daarover in debat te gaan. Dat is precies wat er gebeurt tijdens het Fraude Film Festival, dat in 2014 haar eerste editie beleefde. Dit festival leidt tot een inspirerende kruisbestuiving tussen breed georiënteerde en zeer betrokken experts. Daar levert het Ministerie van Veiligheid en Justitie graag een bijdrage aan.”

Het Criminologisch Netwerk Nederland

“Bij de bestrijding van fraude kan de visie van een criminoloog niet ontbreken. Het Criminologisch Netwerk Nederland (Het CNN) ondersteunt het Fraude Film Festival niet alleen om een actieve bijdrage aan fraudebestrijding te leveren, maar ook om de awareness ten aanzien van de rol die criminologen hierin kunnen spelen te vergroten. Wetenschappelijke theorieën omtrent fraude bieden mogelijke verklaringen voor het femomeen. Verdere verdieping van deze kennis is gewenst en een criminoloog is onmisbaar bij het uitvoeren van deze onderzoeken en het vertalen van deze kennis in effectieve, preventieve en repressieve beheersmaatregelen.”

Risk & Compliance Platform Europe

“Wij als Risk & Compliance Platform Europe zijn een overtuigd partner geworden van het Fraude Film Festival. In een vorig professioneel leven zijn wij zelf slachtoffer geweest van een ernstige fraude casu quo oplichting en dat heeft zo zijn sporen nagelaten. De verantwoordelijke autoriteiten, met name bij Justitie, zijn zich onvoldoende bewust wat de gevolgen zijn van hun trage optreden. Een meer moderne, snellere aanpak is essentieel en dat kan heden ten dage een stuk gemakkelijker dan vroeger. De bereidheid tot samenwerken en het delen van informatie, ook internationaal, is daarbij essentieel.”

Nederlandse Vereniging van Banken (NVB)

“Slachtoffer worden van oplichting of fraude kan iedereen overkomen. Voorlichting om de kennis en weerbaarheid van klanten te vergroten is daarbij van essentieel belang. Het Fraude Film Festival kan hier een belangrijke bijdrage aanleveren. Daarom is de Nederlandse Vereniging van Banken partner van dit evenement.”

Rijksrecherche

“Voor een goed functionerende samenleving is vertrouwen in de overheid een essentiële voorwaarde. Het gaat om de betrouwbaarheid en integriteit van de overheid en haar functionarissen in alle geledingen. Dat is het werkveld van de Rijksrecherche.

Een van de belangrijkste taken van de Rijksrecherche is het opsporen en onderzoeken van (vermeend) strafbaar gedrag van overheidsfunctionarissen. Het betreft veelal kwesties waarin de handelswijze van ambtenaren schadelijk is voor de betrouwbaarheid en integriteit van de overheid.

Een andere belangrijke taak van de Rijksrecherche is het onderzoeken van ernstige geweldsincidenten rondom politiemensen en andere overheidsfunctionarissen met politietaken, zoals medewerkers van de Koninklijke Marechaussee (KMar) en de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI).

De Rijksrecherche. Voor een eerlijke overheid.”

VNG KCHN

“Het VNG Kenniscentrum Handhaving en Naleving (KCHN) helpt gemeenten bij het voorkomen en bestrijden van fraude in het sociaal domein. Het is van belang dat bewustwording rondom fraude toeneemt om het effectief te kunnen bestrijden. Het Fraude Film Festival draagt hieraan bij op een inspirerende manier. Daarom werkt het VNG KCHN graag samen met het Fraude Film Festival.”

4 & 5 okt
Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Meer informatie