Partners


Het Fraude Film Festival kan niet georganiseerd worden zonder de bijdrage van onze partners. Nog geen partner van het Fraude Film Festival? Neem dan vrijblijvend contact met ons op over de mogelijkheden!

Onze huidige partners over hun bijdrage aan het Fraude Film Festival:Founding Partners
Fortress Group

“We zien dat veel verschillende bedrijven en organisaties samen bezig zijn om vanuit diverse specialisatiegebieden en bloedgroepen fraude te bestrijden. Publiek/private samenwerking en een multidisciplinaire aanpak (een gecombineerde inzet van verschillende expertisegebieden: financieel, IT forensisch, data analytisch, juridisch, etc.) geeft de grootste kans op een gestructureerde bestrijding van de fraude. Partijen moeten elkaar leren kennen en op een creatieve en innovatieve manieren naar de meest efficiënte aanpak kijken. We wilden daarom een evenement organiseren dat de fraude bestrijding professionals bij elkaar brengt om letterlijk op een andere manier naar fraude te kijken en nieuwe inzichten te bieden. Dat was voor ons de reden om het idee van het Fraude Film Festival ook daadwerkelijk op te pakken en met de onmisbare hulp van alle partners uit te gaan voeren.”

Deloitte

“Samen bereik je meer dan alleen en dat geldt zeker rondom het financial economic crime domein. Deloitte is initiator en partner vanaf de start van het Fraude Film Festival. De mogelijkheid voor bestuurders, handhavers en fraude professionals om vakinhoudelijk van gedachten te wisselen en nieuwe inzichten te krijgen, draagt volgens Deloitte bij aan een meer doelgerichte bestrijding van fraude. Het openstellen van het Fraude Film Festival voor het grote publiek zal zeker bijdragen aan een maatschappelijk bewustzijn omtrent fraude en dit is één van de doelen die Deloitte hiermee voor ogen heeft.

Deloitte kiest jaarlijks spraakmakende films in het thema “lawful but awful”. Hiermee onderkent Deloitte dat organisaties vaker dan eens te maken krijgen met non-conformiteit, waardoor een remedie in ‘goed’ onderzoek zit: niet alleen het wat maar ook de root cause moet onderzocht worden. Deloitte is gedreven om elke keer opnieuw te bekijken of het ‘goed’ onderzoek verbeterd kan worden, door de focus te verleggen naar preventie in plaats van herstel zetten we hier elke dag weer op in. Making an impact that matters, ook met het Fraude Film Festival.”

PwC

“PwC wil bijdragen aan het vertrouwen in de maatschappij en helpen bij het oplossen van belangrijke problemen. De missie van het Fraude Film Festival sluit daar perfect bij aan: het stimuleren en vergroten van (internationale) bewustwording rondom de impact van fraude. Ons partnerschap voelt dan ook als een vanzelfsprekendheid. PwC helpt u graag bij het voorkomen, opsporen en oplossen van fraude. Door onze financiële, administratieve, juridische en technologische kennis te combineren met diepgaande praktijkervaring met crisissituaties kunnen wij u goed helpen, van bewustwording van kritieke bedrijfsprocessen tot succesvolle implementatie van verbetervoorstellen.”

EY

“Building a better working world” is de missie van de EY-organisatie. Door onder meer het uitvoeren van fraude-onderzoeken, het onderzoeken van integriteitsschendingen en het verzorgen van preventietrajecten wordt de working world better.

Maar ook door als partner betrokken te zijn bij het Fraude Film Festival wordt deze missie bewerkstelligd. Ernst & Young Forensic & Integrity Services, de specialistische afdeling van EY die fraude-onderzoeken uitvoert, compliance advisering verzorgt en complexe forensic IT-onderzoeken verricht, vindt het van belang om mee te werken aan het bieden van een forum waar met elkaar gesproken kan worden over fraude en integriteitsinbreuken.

Ernst & Young Forensic & Integrity Services heeft een sterk internationaal netwerk van ruim 4.500 (fraude & integriteit) specialisten die zich dagelijks met het onderwerp fraude en integriteitsinbreuken bezighouden. Het concept van het Fraude Film Festival wordt ook in internationaal verband als uniek ervaren en Ernst & Young Forensic & Integrity Services Netherlands is daarom verheugd om als partner aan het festival verbonden te zijn.”


Partners
Fiod

“Om fraude zo effectief mogelijk te bestrijden werkt de FIOD intensief samen met publiek- private (keten) partners. Samenwerken en kennisdelen zijn een belangrijke voorwaarde voor een succesvolle aanpak tegen fraude. De FIOD werkt aan het bestrijden van fiscale, financieel economische criminaliteit en in het bijzonder de financiële component daarvan. De maatschappelijke impact van fraude is erg groot en daarom ondersteunt de FIOD het Fraude Film Festival van harte. Het maken van een statement tegen fraude is een goede stap op weg naar nog betere samenwerking!”

ABN AMRO

“Fraude is een maatschappelijk fenomeen dat niet slechts voor specialisten bedoeld is, maar onder de aandacht van een breed publiek moet worden gebracht. Dit om de weerbaarheid van de samenleving te vergroten. Het wordt tijd dat alle participanten van de samenleving hun eigen rol oppakken en het niet alleen als een taak van de overheid zien. Door middel van intensieve publiek-private
samenwerking op dit terrein kunnen we met elkaar de BV Nederland op een hoger niveau van veiligheid en integriteit brengen. Dit was voor ABN AMRO BANK de reden om het Fraude Film Festival te ondersteunen.”

De Brauw Blackstone Westbroek

”De Brauw’s Regulatory group advises and represents major corporations, financial institutions and prominent individuals in a wide range of regulatory and criminal enforcement matters regarding inter alia securities laws, insider trading, competition law, economic sanctions, anti-corruption laws and other regulatory regimes.

We are excited to participate in this year’s Fraud Film Festival as a partner and join the effort to reach out to the general public and raise awareness of fraud-related issues, as well as to engage in stimulating conversations with experts from various backgrounds, in the field of fraud prevention.”

DataExpert

“In een maatschappij waar fraude steeds frequenter en complexer wordt, is de inzet van gespecialiseerde forensische en analytische software door samenwerkende partijen en het ontrafelen van criminele netwerken en geldstromen noodzakelijk. DataExpert levert deze software en biedt trainingen, consultancy en support om organisaties te ondersteunen in de strijd tegen fraude en andere criminaliteit. Daarnaast werkt DataExpert nauw samen in de  uitwisseling van kennis tussen haar partners en klanten van financiële instellingen, defensie, politie, lokale overheden en talloze andere organisaties om alle vormen van fraude te kunnen bestrijden. Het Fraude Film Festival is een zeer waardevolle gelegenheid om deze samenwerking te bevorderen en samen fraudeurs te slim af te zijn. DataExpert is dan ook al meerdere jaren trotse partner van het Fraude Film Festival. “

Institute for Financial Crime

“Met trots kan het Institute for Financial Crime zeggen dat zij vanaf de start betrokken is geweest bij de opzet van het Fraude Film Festival. In al haar facetten is dit unieke festival een ultiem bewijs van innovatie van de fraudebestrijding. De combinatie van locatie, concept, inhoud, deelnemers en intrinsieke betrokkenheid maken dit jaarlijks terugkerend event zo bijzonder. Zoals Oscar Wilde ooit stelde: ‘I can resist everything except temptation’ is het ook met het Fraude Film Festival. Partner kunnen zijn van dit uniek event, wie kan die verleiding weerstaan?.”

Young Financial Crime

“Young Financial Crime is onderdeel van het in 2015 opgerichte Institute for Financial Crime, het IFFC. Het IFFC heeft als doel om binnen het landschap van Financieel Economische Criminaliteit te zorgen voor innovatie op het gebied van onderzoek, samenwerking en educatie. Young Financial Crime is als onderdeel van het IFFC verantwoordelijk voor het samenbrengen van jonge professionals (tot 35 jaar), die werkzaam zijn binnen de FEC-bestrijding, om onder hen meer innovatie, verbinding en bewustzijn op het gebied van de bestrijding van Financieel Economische Criminaliteit te bewerkstelligen. Aanwezig zijn op het Fraude Film Festival, wat op een interessante manier fraude bespreekbaar maakt, draagt hier aan bij!”

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

“De kans dat je te maken krijgt met voedselfraude is aanzienlijk groter dan de kans dat je het slachtoffer wordt van een terroristische aanslag. Toch boezemt het laatste meer angst in. Heel verklaarbaar, maar misschien niet helemaal terecht. Want voedselfraude is niet alleen oneerlijk, het is ook  ondermijnend en soms gevaarlijk. Want wat nou als je amandelmeel koopt waaraan stiekem gemalen pinda is toegevoegd en je hebt een pinda-allergie? Of je koopt een pondje paling en die blijkt niet op het Ijsselmeer, maar in dioxinewater te zijn gevangen. Vaak zijn het complexe zaken. Daarom heeft de NVWA een eigen Inlichtingen- en Opsporingsdienst, die onder meer voedselfraude onderzoekt. Het Fraude Film Festival biedt een bijzondere mogelijkheid om deze vorm van fraude onder de aandacht te brengen. En vervolgens het gesprek aan te gaan over hoe publieke en private partijen die samen aan kunnen pakken.”

Openbaar Ministerie

“Het Openbaar Ministerie is de enige instantie in Nederland die verdachten voor de strafrechter kan brengen. Wanneer iemand wordt verdacht van het plegen van een strafbaar feit, krijgt hij of zij met het Openbaar Ministerie te maken.
Het OM zorgt ervoor dat strafbare feiten worden opgespoord en vervolgd. Daarvoor wordt samengewerkt met de politie en andere opsporingsdiensten.
Het OM houdt ook toezicht op de goede uitvoering van het vonnis van de rechter; boetes moeten worden betaald, gevangenisstraffen uitgezeten, taakstraffen goed uitgevoerd.
In tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden is het OM geen ministerie.”

BusinessForensics

“Het gilde van fraudeurs is door de jaren heen altijd zeer creatief en inventief geweest. Telkens weten zij de maatschappij op te schrikken met weer iets nieuws. BusinessForensics helpt bedrijven bij het opsporen en voorkomen van bestaande, maar ook nieuwe vormen van financiële fraude. Wij doen dit met behulp van big data, en het slim automatiseren van detectie en opvolging. Het uitwisselen van kennis op evenementen zoals deze is van groot belang, om de nieuwste werkwijzen met elkaar te kunnen delen en zo gezamenlijk de gelegenheid sterk te beperken.”

Rabobank

“Rabobank streeft er naar preventie en bestrijding aangaande fraude met zoveel mogelijk relevante partners te voeren en ziet dit filmfestival als één van de middelen om dit te optimaliseren.”

INFORM

“INFORM is gespecialiseerd in het detecteren en voorkomen van fraude in het digitale betalingsverkeer en bij verzekeringsclaims door gebruik te maken van slimme technologie, machine learning en fraude expertise. Met RiskShield bieden wij een unieke combinatie van innovatie, betrouwbaarheid en doelgerichte oplossingen voor het analyseren van risicogedrag voor ruim 60 financiële instellingen in Europa.

Sinds 2009 werkt INFORM nauw samen met Nederlandse banken, transactieverwerkers en verzekeraars aan de bestrijding van financieel-economische criminaliteit. Het Fraude Film Festival biedt ons een bijzondere kans om deze succesvolle samenwerking verder te ontwikkelen.”

Pels Rijcken

Het hoofdthema van het Fraude Film Festival 2018 is Maatschappelijke ondermijning. Pels Rijcken is actief op dit gebied. Als advocaten- en notarissenkantoor staan wij middenin de maatschappij. Regelmatig staan wij cliënten bij uit zowel de publieke als de private sector die te maken hebben met de aanpak van fraude en ondermijning. In de publieke sector doen wij dat onder meer in het kader van de Wet Bibob. Ook adviseren wij daar op het gebied van privacy- en gegevensuitwisseling, mede over vragen naar mogelijkheden van gegevensuitwisseling met het oog op de aanpak van ondermijning. Wij zien toegevoegde waarde in de samenwerking van experts vanuit verschillende branches en disciplines om deze complexe problemen te bestrijden en zo met elkaar de bewustwording rondom de impact van fraude te vergroten. Daarom is Pels Rijcken partner geworden
van het Fraude Film Festival.

Duff & Phelps

“Fraude kent veel definities en verschijningsvormen en leidt vaak tot grote (maatschappelijke) schade. Duff & Phelps helpt klanten bij het bepalen van de oorzaken van fraude, het vaststellen van de financiële schade en het voorkomen van fraude. In onze ondersteuning werken we nauw samen met financieel en juridisch specialisten in combinatie met de stakeholders en/of toezichthouders van een getroffen onderneming.

Het Fraude Film Festival draagt bij aan het bewustzijn rond risico’s en de gevolgen van fraude en stimuleert de samenwerking tussen specialisten, publiek en privaat. Voor Duff & Phelps de reden om het festival actief te ondersteunen.”

BDO

“Als fraudeonderzoekers zien we keer op keer dat fraudebewustzijn nog niet in het DNA van de onderzochte onderneming zit.

Hoe krijg je fraudebewustzijn meer op het netvlies en tussen de oren? Juist, door het ook in beeld en geluid weer te geven!

Film is voor een ieder een belevenis en geeft ook aanleiding om met elkaar in gesprek te gaan: ondernemingen, anti-fraudeadviseurs, fraudeonderzoekers, advocaten, banken, politie, FIOD, OM, toezichthouders. Hierdoor kunnen we van elkaar leren om samen fraude nog beter bestrijden.

En daarom draagt BDO graag bij aan dit fantastisch initiatief!”

 

Gasunie

Tekst volgt

Het Criminologisch Netwerk Nederland

“Bij de bestrijding van fraude kan de visie van een criminoloog niet ontbreken. Het Criminologisch Netwerk Nederland (Het CNN) ondersteunt het Fraude Film Festival niet alleen om een actieve bijdrage aan fraudebestrijding te leveren, maar ook om de awareness ten aanzien van de rol die criminologen hierin kunnen spelen te vergroten. Wetenschappelijke theorieën omtrent fraude bieden mogelijke verklaringen voor het femomeen. Verdere verdieping van deze kennis is gewenst en een criminoloog is onmisbaar bij het uitvoeren van deze onderzoeken en het vertalen van deze kennis in effectieve, preventieve en repressieve beheersmaatregelen.”

Nederlandse Vereniging van Banken (NVB)

“Slachtoffer worden van oplichting of fraude kan iedereen overkomen. Voorlichting om de kennis en weerbaarheid van klanten te vergroten is daarbij van essentieel belang. Het Fraude Film Festival kan hier een belangrijke bijdrage aanleveren. Daarom is de Nederlandse Vereniging van Banken partner van dit evenement.”

Rijksrecherche

“Voor een goed functionerende samenleving is vertrouwen in de overheid een essentiële voorwaarde. Het gaat om de betrouwbaarheid en integriteit van de overheid en haar functionarissen in alle geledingen. Dat is het werkveld van de Rijksrecherche.

Een van de belangrijkste taken van de Rijksrecherche is het opsporen en onderzoeken van (vermeend) strafbaar gedrag van overheidsfunctionarissen. Het betreft veelal kwesties waarin de handelswijze van ambtenaren schadelijk is voor de betrouwbaarheid en integriteit van de overheid. Het gaat bijvoorbeeld om het lekken van informatie, of omkoping.

Een andere belangrijke taak van de Rijksrecherche is het onderzoeken van ernstige geweldsincidenten rondom politiemensen en andere overheidsfunctionarissen met politietaken, zoals medewerkers van de Koninklijke Marechaussee (KMar) en de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI).

De Rijksrecherche. Voor een eerlijke overheid.”

3 & 4 okt
Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Meer informatie